Siedlisko Dzikiej Róży

Zawarża

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Pro­wa­dzi­my na hek­ta­rze z kawał­kiem małe gospo­dar­stwo w duchu per­ma­kul­tu­ro­wym. Czer­pie­my też inspi­ra­cje z idei Ana­sta­zji. Two­rzy­my ogród warzyw­ny bez prze­ko­py­wa­nia, wyko­rzy­stu­je­my max odpa­dów w róż­ny, kre­atyw­ny spo­sób. Prze­kształ­cam pole w ogród żywie­nio­wo-ozdob­ny. W duchu per­ma­kul­tu­ry rów­nież zamiesz­ka­li­śmy w sta­rym domu, żeby nie budo­wać nowe­go, tyl­ko zająć i zadbać o to, co już jest. Dąży­my do prze­twór­stwa plo­nów gospo­dar­stwa oraz racjo­nal­ne­go wyko­rzy­sta­nia surow­ców. Two­rzy­my bio­róż­no­rod­ność na naszej zie­mi z myślą o zie­lo­nej arce Noego, two­rzą­cej zwięk­szo­ną bio­róż­no­rod­ność wokół dziś i za 100 lat.


osoba kontaktowa:

Agata

telefon:

510771697

strona internetowa:

adres:

 Zawar­ża