Siedlisko Przy Lesie

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Sie­dli­sko Przy Lesie to miej­sce poło­żo­ne przy lesie na ubo­czu wsi Kopa­ni­no ( daw­ny Smol­nik). Ogród two­rzo­ny jest od nie­daw­na przez sym­pa­tycz­ne mał­żeń­stwo z dwój­ką uro­czych dzie­ci. Miej­sce nadal pozo­sta­je w pro­ce­sie zmian i dosto­so­wa­nia do zało­żeń eko­lo­gii. Naszym dąże­niem jest suwe­ren­ność żywie­nio­wa oraz dzia­ła­nie zgod­nie z zasa­da­mi par­ma­kul­tu­ry. Two­rzy­my miej­sce peł­ne bio­róż­no­rod­no­ści, a w przy­szło­ści chce­my zostać eko­lo­gicz­nym gospo­dar­stwem oraz pro­wa­dzić warsz­ta­ty i spo­tka­nia z oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tema­ty­ką parmakultury.

osoba kontaktowa:

Kamila Owczarek

telefon:

721639335

adres:

87–162 Kopa­ni­no ul. Przy lesie 22