SIELANKA

Farma Permakultury

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Głów­nym pro­jek­tem naszej Fun­da­cji jest obec­nie budo­wa edu­ka­cyj­nej far­my per­ma­kul­tu­ry „Sie­lan­ka”.

W ramach pro­jek­tu zapla­no­wa­li­śmy stwo­rze­nie rege­ne­ra­tyw­nych, zróż­ni­co­wa­nych upraw, co pozwo­li na reali­za­cje sze­re­gu pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Wyko­rzy­su­jąc poten­cjał Far­my, pla­nu­je­my reali­zo­wać warsz­ta­ty i pro­gra­my edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych. Chce­my przy­bli­żyć ideę per­ma­kul­tu­ry, eko­lo­gicz­nej upra­wy roślin i rege­ne­ra­tyw­ne­go rolnictwa.


osoba kontaktowa:

Katarzyna Jasińska

telefon:

+48 600 800 920

strona internetowa:

http://www.fundacjanobis.pl

adres:

ul. Spa­ce­ro­wa 51, 83–140 Szpru­do­wo, gm.Gniew