Stacja Sycze

Nurzec-Stacja

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność ponad 300 gatun­ków dzi­kich roślin, drzew i krze­wów. Sta­cja Sycze to tak­że sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia Bio­re­gion — reali­zu­ją­ce­go warsz­ta­ty ręko­dzie­ła, giną­cych zawo­dów, pra­cy z gli­ną oraz pie­cze­nia chleba.


osoba kontaktowa:

Marcin Korniluk

telefon:

889674546

strona internetowa:

adres:

Sycze 50
17–330 Nurzec-Sta­cja