Truskawkowe Pola

Wielkopolska

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Tru­skaw­ko­we Pola, miej­sce w pół­noc­nej Wiel­ko­pol­sce, gdzie gru­pa przy­ja­ciół od 2018 roku budu­je małą eko osa­dę na kil­ku­na­stu hek­ta­rach zie­mi, sta­ra­jąc się dzia­łać w zgo­dzie z natu­rą, kie­ru­jąc się zasa­da­mi permakultury.

W górzy­stej Szwaj­ca­rii Czarn­kow­skej, spo­tka­ło się gro­no ludzi, któ­rzy chcie­li zro­bić coś ina­czej. No cóż, wła­ści­wie to chcie­li zro­bić wszyst­ko ina­czej niż współ­cze­sny czło­wiek zwykł robić. Żyć i roz­wi­jać się, cie­szyć się, uczyć i pra­co­wać wspól­nie, lecz nie w pogo­ni i nie­pew­no­ści, a w świa­do­mo­ści bycia czę­ścią tego świa­ta, w miło­ści i rado­ści. Dzia­łać na rzecz sie­bie, innych i naszej pla­ne­ty. Dążąc za swo­imi ide­ami zna­leź­li oni narzę­dzia, jak per­ma­kul­tu­ra, koope­ra­cja, bio­bu­dow­nic­two, odna­wial­ne źró­dła ener­gii, wspól­no­to­wość, edu­ka­cję przez życie bli­żej natu­ry, komu­ni­ka­cję bez prze­mo­cy. Two­rzą oni razem sie­dli­ska mają­ce zapew­niać im moż­li­wie samo­wy­star­czal­ne życie, bli­sko Zie­mi, bli­sko sie­bie. I chcą się z Tobą podzie­lić swo­ją prak­ty­ką, swo­ją wizją, owo­cem czy warzy­wem z wła­sne­go ogródka.

Gru­pa obec­nie skła­da się z 15 doro­słych i kil­ko­ro dzie­ci. 
W 2021 roku for­ma­li­zu­je dzia­ła­nia jako Fun­da­cja Tru­skaw­ko­we Pola.


osoba kontaktowa:

Jacek Winckiewicz

strona internetowa:

www.truskawkowepola.pl

adres:

Ul. Huby 11
64–720 Dębe
Wiel­ko­pol­ska