Vademecum Zero Waste

Gródek

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

„Nie ma zero waste bez per­ma­kul­tu­ry — te same zasa­dy etycz­ne łączą obie prak­ty­ki. Jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Zero Waste i z pasją pro­wa­dzę warsz­ta­ty ogra­ni­cza­nia powsta­wa­nia nie­po­trzeb­nych odpa­dów. Per­ma­kul­tu­ry dopie­ro się uczę, ale już marzę, by mój dom i ogród sta­ły się prze­strze­nią do spo­tkań łączą­cych zero waste i per­ma­kul­tu­rę” — Mał­go­rza­ta Gęca.


osoba kontaktowa:

Małgorzata Gęca

telefon:

504 994 232