W Przestrzeni Natury

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Znaj­du­je­my się na prze­pięk­nym Pogó­rzu Dynow­skim (woj. pod­kar­pac­kie), w maleń­kiej wsi pod samym lasem, gdzie już tyl­ko roz­ta­cza się malow­ni­czy widok na drze­wa, łąki, pola…
Sta­ra­my się żyć w zgo­dzie z Natu­rą, z posza­no­wa­niem jej praw.
Nasze gospo­dar­stwo pro­wa­dzi­my od 2020 r. Upra­wia­my nasze pola oraz ogród wg zasad per­ma­kul­tu­ry (w pod­wyż­szo­nych grząd­kach), bez sto­so­wa­nia jakich­kol­wiek che­micz­nych środ­ków. Hodu­je­my zwie­rzę­ta — mamy owce kame­ruń­skie, kozy anglo­nu­bij­skie, gęsi kubań­skie, kacz­ki bie­gu­sy oraz róż­ne rasy kur, w tym zie­lo­no­nóż­ki. Kar­mi­my i wypa­sa­my nasze zwie­rzę­ta naturalnie.
Okre­so­wo sprze­da­je­my jaj­ka, mle­ko i twa­roż­ki kozie oraz warzy­wa (jeśli bar­dzo obro­dzi­ły i jest ich nadwyżka).
Ja Gospo­dy­ni (die­te­tyk i zie­larz-fito­te­ra­peu­ta 😉 zbie­ram rów­nież i prze­twa­rzam róż­ne dzi­ko rosną­ce rośli­ny — suszę, robię octy i syro­py, itp., a tak­że tło­czę ole­je na zim­no, któ­re rów­nież sprze­da­ję. Poza tym pie­kę chle­by i cia­sta, gotu­ję wg róż­nych kuch­ni — tra­dy­cyj­nie, wege­ta­riań­sko, wegań­sko, wg 5 prze­mian — w zależ­no­ści od naszych potrzeb oraz gości odwie­dza­ją­cych nasz dom.
Obok nasze­go domu prze­bie­ga trze­ci naj­dłuż­szy pie­szy szlak w Pol­sce — Szlak Kar­pac­ki (nie­bie­ski szlak Rze­szów-Gry­bów). Będąc na szla­ku moż­na się u nas zatrzy­mać i roz­bić swój namiot. Zapew­nia­my ciszę i spo­kój, nasze miłe towa­rzy­stwo oraz dobre jedzenie 🙂
Zapra­sza­my serdecznie
Kasia i Jacek


osoba kontaktowa:

Kasia

telefon:

507 965 006

adres:

Lasków­ka 112