Wiejsko Wiejskie

Czudec

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Nie­wiel­ka dział­ka (44 ary) na któ­rej sta­ra­my się gospo­da­ro­wać w spo­sób eko­lo­gicz­ny i per­ma­kul­tu­ro­wy. Od maja do paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my oso­by chcą­ce zoba­czyć samo­wy­star­czal­ne małe gospo­dar­stwo pośród zabu­do­wań dom­ków jed­no­ro­dzin­nych. Miej­sce (20km od Rze­szo­wa), w któ­rym moż­na odpo­cząć i nauczyć się wię­cej o eko­lo­gii i pro­duk­cji wła­snej żywności.
Dział­ka jest wąska i bar­dzo dłu­ga. Naj­bli­żej domu znaj­du­ją się raba­ty ozdob­ne i zio­ło­we. Nie­co dalej mały sad i jagod­nik, za któ­rym znaj­du­je się warzyw­nik i duży tunel folio­wy. Warzy­wa upra­wia­ne w pod­wyż­szo­nych grząd­kach jak i tra­dy­cyj­nych, eko­lo­gicz­nie z uży­ciem orga­nicz­nych nawo­zów i natu­ral­nych środ­ków ochro­ny roślin. Pomię­dzy tym wszyst­kim wolie­ra i budy­nek w któ­rym żyją pta­ki takie jak kanar­ki, zeber­ki, papu­gi fali­ste, gołę­bie oraz drób ozdob­ny m.in. kacz­ki Bie­gu­sy Indyj­skie, Cay­uga, kury rasy Kochin Olbrzy­mi, Bia­ło­czub Holen­der­ski, Sil­ka, Yoko­ha­ma, Ona­ga­do­ri. W ogro­dzie znaj­du­je się stud­nia, dom­ki dla owa­dów, kom­po­stow­nik i wermi­kom­po­stow­nik, oczko wod­ne i zbior­nik na desz­czów­kę, któ­re wyko­rzy­stu­je­my do nawad­nia­nia upraw pod osło­na­mi. W dal­szej czę­ści pole upraw­ne, z któ­re­go pozy­sku­je­my ziar­no i paszę dla pta­ków, następ­na część to ugór(łąka/pastwisko), któ­ry w przy­szło­ści zosta­nie obsia­ny rośli­na­mi mio­do­daj­ny­mi lub łąką kwiet­ną. W pla­nach kil­ka uli. Na samym koń­cu mło­dy zagaj­nik któ­ry w natu­ral­ny spo­sób prze­cho­dzi w las państwowy.

Wiej­sko­Wiej­skie
https://maps.app.goo.gl/vm5wDwtEtzDyAEqx6


osoba kontaktowa:

Marcin Budzyn

telefon:

796849407

strona internetowa:

adres:

Przed­mie­ście Czu­dec­kie, 38–120 Czudec