Zagroda Skrawek Nieba

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Poło­żo­na nie­da­le­ko Wado­wic, malow­ni­cza wio­ska Wita­no­wi­ce. To tutaj mie­ści się małe, nie­co ponad 50 aro­we gospo­dar­stwo a może lepiej powie­dzieć ogród. Dom z koń­ca lat 50 ubie­głe­go wie­ku remon­to­wa­ny tak, aby był jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny. Wokół nie­go kil­ka owiec, gęsi, sta­do kur, drze­wa i krze­wy owo­co­we i ogród warzyw­ny. Doce­lo­wo Zagro­da Skra­wek Nie­ba, bo tak nazy­wa­my to miej­sce na Zie­mi, stać się ma jak naj­bar­dziej samo­wy­star­czal­nym gospodarstwem.

osoba kontaktowa:

Sebastian Tomczyszyn

telefon:

662432031

strona internetowa:

adres:

Uli­ca: Radwa­ny