Zamkowisko nad Biebrzą

Podlasie

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Mamy gospo­dar­stwo eko­lo­gicz­ne cer­ty­fi­ko­wa­ne, nasz ogród skła­da się z kil­ku czę­ści gdzie znaj­du­ją się wały per­ma­kul­tu­ro­we a tak­że hugle. Upra­wia­my warzy­wa i zio­ła. Podą­ża­my wraz z myślą że jeste­śmy tu na chwi­lę i nie trze­ba zmie­niać natu­ry wystar­czy się z nią zaprzy­jaź­nić i oswo­ić. Z naszych upraw korzy­sta­ją nasze kozy anglo­nu­bij­skie oraz zna­jo­mi, któ­rzy chęt­nie zaopa­tru­ją się w nasze produkty.


osoba kontaktowa:

Alina Jatkowska

strona internetowa:

www.kurianka.blogspot.com

adres:

Lipsk, Kurian­ka