Dom pod Ulęgałką

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką permakulturową
(Cer­ty­fi­kat PDC Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Permisie.pl). Poma­gam innym prze­kształ­cać swo­ją prze­strzeń (kon­sul­ta­cje, pro­jek­ty, zakła­da­nie ogro­dów pry­wat­nych i spo­łecz­no­ścio­wych). Współ­pra­cu­ję z gmi­na­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty z kom­po­sto­wa­nia, tech­nik ogro­do­wych i pro­jek­to­wa­nia i publi­ku­ję tek­sty edukacyjne.
W moim sie­dli­sku od przez wie­le lat sto­so­wa­łam zasa­dy eko­lo­gii, ale potrze­ba peł­ne­go zro­zu­mie­nia miej­sca czło­wie­ka w przy­ro­dzie dopro­wa­dzi­ła mnie do per­ma­kul­tu­ry. Obec­nie sie­dli­sko speł­nia funk­cję miej­sca pro­duk­tyw­ne­go (żyw­ność, żyzność) i prze­strze­ni edu­ka­cji (warsz­ta­ty).

osoba kontaktowa:

Joanna Albin

telefon:

517179198

adres:

Jodłów­ka Tuchow­ska 337