Siedlisko Góra Wiatrów

Gwoździec, Zakliczyn

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Miej­sce na wsi w Mało­pol­sce, w któ­rym powo­li, ale suk­ce­syw­nie rodzi się nasze sie­dli­sko — tutaj powsta­nie nasz dom w oto­cze­niu per­ma­kul­tu­ry. To pięk­ny hek­tar zie­mi z kawał­kiem lasu, łąką, pagór­ka­mi, dolin­ka­mi i ogrom­nym, ukry­tym poten­cja­łem, któ­ry pra­gnie­my wydo­by­wać. Zaczę­li­śmy two­rzyć już ogród leśny z gil­dia­mi drze­wek owo­co­wych, w pla­nach są grząd­ki warzyw­ne, szklar­nik (szklar­nia + kur­nik, w tej chwi­li powsta­je pro­to­typ), spi­ra­la zio­ło­wa, dodat­ko­we miej­sca na kom­post i gro­ma­dze­nie wody opa­do­wej. Pomy­słów jest dużo, dużo pla­no­wa­nia i pra­cy przed nami. Doce­lo­wo chce­my tu prak­ty­ko­wać per­ma­kul­tu­ro­wą wie­dzę i stwo­rzyć miej­sce, w któ­rym zago­ści spo­kój i dobra ener­gia. Wię­cej prze­czy­ta­cie na naszym blo­gu — link obok! Prze­sy­ła­my uści­ski, Kama i Tomek

osoba kontaktowa:

Tomasz Wietrzyk

telefon:

690-005-927

strona internetowa:

https://siedlisko.wietrzyk.com/

adres:

32–855 Gwoź­dziec

gmi­na Zakliczyn