Gospodarstwo Chaszcze

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Chasz­cze to kil­ku­hek­ta­ro­we gospo­dar­stwo na skra­ju Mazow­sza i War­mii, pro­wa­dzo­ne w duchu per­ma­kul­tu­ry. Dążę do self-sufi­cien­cy i zero waste, sta­ram się domy­kać obie­gi wody, mate­rii, budo­wać gle­bę, zmniej­szyć stra­ty ener­gii. Zna­czy żela­za na garn­ki nie będę sama wyta­piać, ale sta­ram się jeść głów­nie wła­sne i coraz mniej potrze­bo­wać spo­za gospo­dar­stwa. No i nie pro­du­ko­wać śmie­ci — sama śmie­cę mało i jesz­cze prze­chwy­tu­ję pla­stik i szkło od bliskich.


osoba kontaktowa:

Barbara Ciosek

telefon:

660132404

strona internetowa:

http://www.chaszcze.eu

adres:

Par­ce­le Łom­skie 16 e