Jeżycka Kooperatywa Spożywcza

Poznań

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jeste­śmy ega­li­tar­ną spo­łecz­no­ścią osób zwią­za­nych z Pozna­niem, któ­ra sku­pia się wokół zdro­we­go jedze­nia. Naszym miej­scem spo­tkań jest Dom Tram­wa­ja­rza w poznań­skiej dziel­ni­cy Jeży­ce. Spo­łecz­ność two­rzą rów­nież rol­ni­cy, któ­rzy przy­wo­żą spod Pozna­nia swo­je eko­lo­gicz­ne swoj­skie pro­duk­ty. Nie ma jasnych podzia­łów mię­dzy kon­su­men­ta­mi a pro­du­cen­ta­mi, dzie­li­my się swo­imi wyro­ba­mi i talen­ta­mi, wza­jem­nie się wspie­ra­my. Waż­ny jest dla nas pier­wia­stek ludzki.

Poprzez swo­je koope­ra­tyw­ne dzia­ła­nie two­rzy­my świat z mniej­szą ilo­ścią odpa­dów, gdzie die­ta jest głów­nie wege­ta­riań­ska, jeste­śmy zdro­wi, bo jemy lokal­ne i natu­ral­ne poży­wie­nie oraz two­rzy­my wspie­ra­ją­cą sieć społeczną.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu pod wspól­nym mailem Koope­ra­tyw Poznańskich.

strona internetowa:

https://poznanskakooperatywa.pl/

adres:

ul. Sło­wac­kie­go 19/21, 60–702 Poznań