Permakultura Projektowanie

Joanna Haczkiewicz projektantka ogrodów

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jako cer­ty­fi­ko­wa­ny Pro­jek­tant Per­ma­kul­tu­ry, Ogrod­nik z wykształ­ce­nia i miło­ści do roślin, poma­gam Two­rzyć pięk­ne, funk­cjo­nal­ne i bar­dzo plen­ne ogro­dy. Spe­cja­li­zu­ję się w rośli­nach użyt­ko­wych i zgrab­nie wpla­tam je w nasze oto­cze­nie. Zapra­szam po pro­jek­ty (kon­cep­cyj­ne i/lub) wyko­naw­cze ogro­dów, sado-lasów, ogro­dów leśnych oraz wszyst­kie­go co zwią­za­ne­go z zago­spo­da­ro­wa­niem wody na działce.
Pra­cu­ję na tere­nie woje­wódz­twa lubu­skie­go oraz pół­noc­ne­go dolnośląskiego.


osoba kontaktowa:

Joanna Haczkiewicz

telefon:

507316360

adres:

Żagań