Jungle Van

Studio Architektury Krajobrazu

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jestem archi­tekt­ką kra­jo­bra­zu i cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką per­ma­kul­tu­ro­wą. Pro­jek­tu­ję ogro­dy per­ma­kul­tu­ro­we. Pro­wa­dzę mobil­ne stu­dio pro­jek­to­we w sta­rej przy­cze­pie, któ­ra pozwa­la mi być tam gdzie mnie potrze­bu­je­cie. Spe­cja­li­zu­ję się w ogro­dach przy­do­mo­wych — więk­szych i mniej­szych, ale takich, któ­re pra­gną zaapli­ko­wać zasa­dy i zało­że­nia per­ma­kul­tu­ry. Zapra­szam na moje social media po wię­cej infor­ma­cji oraz do kontaktu!


osoba kontaktowa:

Maria Kipek

telefon:

605762266

strona internetowa:

https://junglevan.com

adres:

Kra­ków