Konie Holistycznie

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Nazy­wam się Bogna Tuzin­kie­wicz. Jestem pro­jek­tant­ką per­ma­kul­tu­ry i zaawan­so­wa­nych sys­te­mów spo­łecz­nych (PDC & ASSD), spe­cja­li­zu­ją­cą się w natu­ral­nym cho­wie koni. Miłość do koni wycią­gnę­ła mnie z mia­sta na wieś. Od 2010 roku pro­wa­dzę swo­je koń­skie sie­dli­sko. Poka­zu­ję jak mieć konie u sie­bie i czas, aby móc się nimi cie­szyć. Jak zapro­jek­to­wać sie­dli­sko, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo koniom oraz dosto­so­wać je do ich szcze­gól­nych potrzeb. Nie zapo­mi­na­jąc przy tym o wygo­dzie i walo­rach este­tycz­nych. Poma­gam ludziom, któ­rzy są prze­bodź­co­wa­ni i pra­gną, aby ich sie­dli­ska były oaza­mi spo­ko­ju, gdzie będą mogli uko­ić ner­wy i odpo­cząć. Zapra­szam dzi­ką przy­ro­dę do codzien­ne­go życia i na koń­skie sie­dli­ska, nie rezy­gnu­jąc przy tym z udo­god­nień XXI wieku.

osoba kontaktowa:

Bogna Tuzinkiewicz

strona internetowa:

http://konieholistycznie.pl