Kresowa Zagroda

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Małe gospo­dar­stwo na pogra­ni­czu wschod­nim, przy­ja­zne śro­do­wi­sku i dobrym ludziom, wytrwa­łe. Pro­wa­dzi­my blo­ga na któ­rym moż­na poznać jego życie, pra­cę, poczuć rytm czte­rech pór roku, a tak­że tro­chę pofilozofować…

osoba kontaktowa:

Ewa Sey

telefon:

515963709

adres:

Cze­rem­cha