La Village Pełna Kultura

Grądzień, Miastko

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gospo­dar­stwo w trak­cie two­rze­nia. 12 ha tere­nu bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne­go. Sta­re budyn­ki gospo­dar­skie.  Staw, stru­myk, skar­pa, samo­ist­ny las, pole upraw­ne. Dodat­ko­wo nasz dom z moż­li­wo­ścią ako­mo­da­cji do 12 osób oraz agro­tu­ry­sty­ka sąsia­da (do 15 osób).
Do tej pory upra­wa kono­pi włók­ni­stej  na far­mie. Sie­dli­sko oraz mar­ket gar­den  w trak­cie two­rze­nia. Jeśli wszyst­ko poto­czy się zgod­nie  z pla­nem w tym roku będą kury nio­ski w mobil­nym kur­ni­ku jako pierw­szy inwen­tarz, grząd­ki no dig oraz hugel­cul­tu­re oraz nasa­dze­nia drzew owocowych.


osoba kontaktowa:

Tomek Kopec

adres:

Grą­dzień 5

77–200 Miast­ko