Lustro Gai

Permakulturowy Ogród Rodzinny | Andrychów

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Pro­jekt Lustro Gai uro­dzil się w 2018 roku. Poczu­li­śmy głę­bo­ką potrze­bę wyj­ścia z murow w natu­rę. Do lasu. Aby obser­wo­wać przy­ro­dę, chło­nąć jej ener­gię. W mię­dzy­cza­sie z War­sza­wy wraz z rodzi­ną prze­pro­wa­dzi­li­smy się we wspa­nia­łe tere­ny Beski­du Małe­go. Tu, rodzin­nie roz­po­czę­li­śmy swo­ją przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą. Pod­wyż­szo­ne grząd­ki, gil­die drzew owo­co­wych, wały per­ma­kul­tu­ro­we, w koń­cu stop­nio­we pro­jek­to­wa­nie całe­go ogro­du leśne­go. Wszyst­ko w duchu głę­bo­kiej eko­lo­gii. Obec­nie mamy przy­do­mo­wy ogró­dek. Dla naszej rodzi­ny. Ale szyb­ko oka­za­ło się, że jest czym się dzie­lić. I na eta­pie pro­duk­cji sadzo­nek i póź­niej, jak rośli­ny plo­nu­ją. Dla­te­go pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z Mało­pol­ską Koope­ra­ty­wą Spo­żyw­czą. Ale zapra­sza­my rów­nież bez­po­śred­nio do zaku­pu, bądź wymia­ny sadzo­nek czy warzyw.


osoba kontaktowa:

Zuza

telefon:

606898261

strona internetowa:

adres:

Grun­waldz­ka 1A

Andry­chów