Nabuchodonozor Perma-Farm

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Kil­ka lat temu, poszu­ku­jąc spo­ko­ju i ucie­ka­jąc od cywi­li­za­cji, zna­la­złem to pięk­ne miej­sce, w któ­rym obec­nie budu­ję i pro­wa­dzę małe gospo­dar­stwo. W gospo­dar­stwie pró­bu­ję wcie­lać w życie zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry tj. natu­ral­ne budow­nic­two z mate­ria­łów pozy­ski­wa­nych lokal­nie, upra­wy roślin bez tok­sycz­nej che­mii i bez prze­ko­py­wa­nia zie­mi, bio­od­pa­dy są uty­li­zo­wa­ne na tere­nie gospo­dar­stwa. Prak­ty­ku­je lokal­ny bar­ter w pozy­ski­wa­niu paszy czy mate­ria­łów budow­la­nych np. za sia­no dla owiec odda­je miód 🙂 Są owiecz­ki, są świn­ki, są kury, psz­czo­ły, koty i psy :). Chęć podzie­le­nia się tym pięk­nem oraz koją­cą i uzdra­wia­ją­cą mocą natu­ry skło­ni­ła mnie do budo­wy „agro­tu­ry­sty­ki”. Tak więc w poło­wie sierp­nia chciał­bym otwo­rzyć bar­dzo kame­ral­ne pole namiotowe


osoba kontaktowa:

Radzio

telefon:

733722223

adres:

58–400 Kamien­na Góra, Sza­ro­cin 2a