Ogród przy domu w Milanówku

Mazowsze

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

W moim ogro­dzie przy­do­mo­wym w Mila­nów­ku zało­ży­łam trzy grząd­ki warzyw­ne per­ma­kul­tu­ro­we, ponie­waż do tej pory wszyst­ko rosło tu kiep­sko a moja pra­ca była na mar­ne. Wcze­sną wio­sną zain­we­sto­wa­łam czas, pra­cę i nie­wie­le pie­nię­dzy w ich zapro­jek­to­wa­nie i reali­za­cję. Dzię­ki temu przez całe lato mie­li­śmy obfi­te zbio­ry: wła­sne i zdro­we pomi­do­ry, ogór­ki, sała­ty, cuki­nie, zio­ła, dynie itp.

Naresz­cie nie musia­łam pie­lić dzię­ki ściół­ko­wa­niu, omi­nie mnie na wio­snę kopa­nie, latem nie­wie­le pod­le­wa­łam, wszyst­ko rosło dorod­nie pomi­mo gęstwi­ny i mia­łam obfi­te plo­ny z ha. W dodat­ku grząd­ki były nie tyl­ko poży­tecz­ne ale rów­nież ładne!

osoba kontaktowa:

Krystyna Słowik

telefon:

501 435 865

adres:

Lite­rac­ka 6a

Mila­nó­wek