Permakultura Chocianów

Chocianów

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Per­ma­kul­tu­ra Cho­cia­nów to pro­jekt two­rze­nia repre­zen­ta­cyj­ne­go ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go w ser­cu mia­stecz­ka. Na nie­ca­łych 500 m², oto­cze­ni sąsia­da­mi i uli­ca­mi, upra­wia­my warzy­wa, zio­ła, kwia­ty, owo­ce, hodu­je­my kur­ki. Samo­dziel­nie two­rzy­my żyzność naszej gle­by, wspie­ra­my bio­róż­no­rod­ność i sta­ra­my się w jak naj­mniej­szym stop­niu być zależ­ny­mi od zewnętrz­nych ener­gii. Wszyst­ko to aby móc dodat­ko­wo pro­wa­dzić lokal­ną edu­ka­cję i inne dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce społeczność.


osoba kontaktowa:

Krystian Stempek

adres:

Cho­cia­nów

ul. Rot­mi­strza Pilec­kie­go 5/2