Permakultura Pólko

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Od roku 2021 two­rzy­my gospo­dar­stwo per­ma­kul­tu­ro­we w nie­du­żej osa­dzie pod lasem w nad­odrzań­skiej gmi­nie Boja­dła, na bazie sta­re­go ponie­miec­kie­go gospo­dar­stwa, dzia­ła­jąc z tym co mamy, z przy­ro­dą, a nie prze­ciw niej. Powo­li, mie­rząc siły na zamia­ry, dąży­my do moż­li­wie naj­więk­szej samo­wy­star­czal­no­ści żyw­no­ścio­wej (i nie tyl­ko), roz­bu­do­wu­je­my ogród warzyw­ny i sad, miesz­ka­ją u nas kozy, kury i kacz­ki bie­gu­sy. Zaj­mu­je­my się też edu­ka­cją przy­rod­ni­czą oraz kon­sul­ta­cja­mi w zakre­sie permakultury.


osoba kontaktowa:

Marta Jermaczek-Sitak

telefon:

509097716

adres:

Pól­ko, 5