Podmiejski Ogród Regeneratywny

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Odbu­do­wa bio­róż­no­rod­no­ści w gle­bie — stwo­rze­nie przy­czół­ka dla dzi­kich orga­ni­zmów — pro­duk­cja żyw­no­ści bli­sko konsumenta.

Oto­cze­nie ogro­du to agre­syw­nie urba­ni­zu­ją­ca się wieś bli­sko duże­go mia­sta, czy­li praw­do­po­dob­nie ostat­nie miej­sce, gdzie szu­ka­li­by­ście per­ma­kul­tu­ry. Idyl­licz­na wizja eko-osa­dy na skra­ju lasu prze­ma­wia do mojej wyobraź­ni nie mniej niż do Waszej, ale dla więk­szo­ści spo­łe­czeń­stwa nie jest to reali­stycz­ny model, więc ten pro­jekt szu­ka miej­sca dla per­ma­kul­tu­ry tam, gdzie nikt jej nie zapra­szał. Moje nad­rzęd­ne cele to: — odbu­do­wa bio­róż­no­rod­no­ści w gle­bie — stwo­rze­nie przy­czół­ka dla dzi­kich orga­ni­zmów — pro­duk­cja żyw­no­ści bli­sko kon­su­men­ta Idea per­ma­kul­tu­ry prze­peł­nia Cię entu­zja­zmem? Nie masz do mnie dale­ko i szu­kasz oka­zji, by poma­chać moty­ką w słusz­nej spra­wie? Napisz, może uda się prze­mie­nić Twój entu­zjazm w mar­chew­ki i szpinak.

osoba kontaktowa:

Michał

adres:

ul. Poznań­ska 124

Cho­mę­ci­ce

gmi­na Komorniki