Uroczysko Zamoszczone

Koszoły, gmina Łomazy

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Naszym celem jest zało­że­nie gospo­dar­stwa reali­zu­ją­ce­go idee agro­le­śnic­twa, per­ma­kul­tu­ry oraz samo­wy­star­czal­no­ści. Na tere­nie, któ­rym się zaj­mu­je­my zało­ży­li­śmy sad sta­rych odmian drzew owo­co­wych; kul­ty­wu­je­my łąki i sta­ra­my się zacho­wać jak naj­więk­szą bioróżnorodność.

Pla­nu­je­my hodow­lę psz­czół, dzia­ła­nia w ramach RWS oraz pro­wa­dze­nie agro­tu­ry­sty­ki. Już teraz zapra­sza­my chęt­nych do spę­dze­nia wol­ne­go cza­su na łonie natury.

Kasia i Kacper