Zagroda Ławeczki

Lanckorona

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jeste­śmy na eta­pie two­rze­nia – od kil­ku lat remon­tu­je­my dom na zasa­dach „re- i upcy­klin­gu”, nada­jąc sta­rym rze­czom nowy sens. Dom z 1927 r. nada­je się już do w mia­rę  wygod­ne­go życia. Zagro­da jest miej­scem spo­tkań –  warsz­ta­tów, spa­ce­rów tere­no­wych, pro­mu­je posta­wy pro — eko­lo­gicz­ne, dzie­li się doświad­cze­nia­mi remon­to­wy­mi w sie­ci. Rów­no­le­gle z remon­tem domu zakła­da­ny jest ogród – krok po kro­ku: są zio­ła, pomi­do­ry, dynio­wa­te, drze­wa i krze­wy owo­co­we, wiej­skie raba­ty. Jed6m z celów Zagro­dy  — oprócz pro­wa­dze­nia dzia­łań edu­ka­cyj­nych jest uru­cho­mie­nie agro­tu­ry­sty­ki z poko­ja­mi do wyna­ję­cia i polem biwa­ko­wym oraz zmie­rza­nie do samo­wy­star­czal­no­ści żyw­no­ścio­wej. „Robię prze­two­ry z tego, co w lesie, sadzie i na łące, uczę się roz­po­zna­wa­nia jadal­nych roślin, z pomo­cą Syna po rol­nic­twie robi­my sery na wła­sny uży­tek, pie­cze­my chle­by na zakwa­sie bez droż­dży, robi­my domo­wy żurek, barszcz, kiszon­ki. W pla­nach mamy budo­wę kuch­ni let­niej z pie­cem rakie­to­wym tak, by ogród żył cały rok. Na dom skła­da się budy­nek miesz­kal­ny oraz sto­do­ła przy­le­ga­ją­ca bez­po­śred­nio do budyn­ku – pod jed­nym dachem. Na gospo­dar­stwo skła­da się 1.70 ha zie­mi, w tym las, łąki i teren prze­zna­czo­ny na per­ma­kul­tu­ro­wy ogród – dzie­wi­czy! Tyl­ko koszo­ny” — mówi Właścicielka.

Infra­struk­tu­ra: Sto­do­ła na warsz­ta­ty. Pokój gościn­ny. Pole namio­to­we. Przy­cze­pa cało­rocz­na. Łazien­ka, kuch­nia w domu – do dys­po­zy­cji Gości. Miej­sce na ogni­sko, piec – bla­cha ogro­do­wa, zada­szo­ny taras, miej­sca w ogro­dzie do odpoczynku.

Oko­li­ca: Lanc­ko­ro­na – szcze­gól­ne miej­sce na mapie Pol­ski. Tra­dy­cyj­na zabu­do­wa drew­nia­na – mówią o nas, że czas tu sta­nął w miej­scu. na zdję­ciach w sie­ci zoba­czyć moż­na ści­słe cen­trum – cha­rak­te­ry­stycz­ny rynek, odda­lo­ny od Zagro­dy 3 km, ruiny zam­ku, ulicz­ki. Nasza Zagro­da poło­żo­na jest na tzw. Pod­mie­ściu, 3 km od ryn­ku w wiej­skiej czę­ści Lanc­ko­ro­ny, obok pola upraw­ne małych gospo­darstw, lasy i łąki. Nie­opo­dal w Zakrzo­wie sie­dzi­ba pierw­sze­go w Pol­sce Inku­ba­to­ra Kuchen­ne­go – wła­ści­ciel mar­ki Sma­ki Gościń­ca, pro­du­ku­ją­ce­go żyw­ność, orga­ni­zu­ją­ce­go warsz­ta­ty kuli­na­nar­ne, tak­że u nas.

Doświad­cze­nie z per­ma­kul­tu­rą: udział w webi­na­rach oraz orga­ni­za­cja warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska latem 2019 roku, wdra­ża­nie zało­żeń pro­jek­tu w praktyce

Wyży­wie­nie: ofer­ta Sma­ki Gościń­ca, wła­sne posił­ki: żurek na wła­snym zakwa­sie, duszo­ne warzy­wa, kiszon­ki, soki owo­co­we tłoczone


osoba kontaktowa:

Jola Hytkowska

strona internetowa:

www.lanckorona.edu.pl

adres:

Dębo­wa 18

34–143 Lanc­ko­ro­na