Kooperatywa / RWS

Brukowo 8

Po kil­ku­na­stu latach eko­lo­gii czas na per­ma­kul­tu­rę, rok bez ora­nia i zmia­ny na lep­sze, poza­tem zna­jo­mość ole­jar­stwa olej­kar­stwa, hydro­la­tów. zioł. Mam dział­ki na sprze­daż, po nowym roku star­tu­je koope­ra­ty­wa, Kon­takt na fb Ja Chnielewski…

Ekologiczne Ogrody Permakulturowe w Dobrym Smaku

Upra­wia­my pra­wie wszyst­kie warzy­wa jakie rosną w naszym kli­ma­cie spe­cja­li­zu­jac sie w ogór­kach, pomi­do­rach i sala­tach. Nasze warzy­wa są peł­no­war­to­ścio­wym pokar­mem powsta­ją­cym na żywej gle­bie zasi­la­nej wła­sny­mi kom­po­sta­mi. Mamy cer­ty­fi­kat PL — EKO 07–18058, upra­wia­my per­ma­kul­tu­ro­wo z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go. Nale­ży­my do Deme­ter …

Jeżycka Kooperatywa Spożywcza

Jeste­śmy ega­li­tar­ną spo­łecz­no­ścią osób zwią­za­nych z Pozna­niem, któ­ra sku­pia się wokół zdro­we­go jedze­nia. Naszym miej­scem spo­tkań jest Dom Tram­wa­ja­rza w poznań­skiej dziel­ni­cy Jeży­ce. Spo­łecz­ność two­rzą rów­nież rol­ni­cy, któ­rzy przy­wo­żą spod Pozna­nia swo­je eko­lo­gicz­ne swoj­skie pro­duk­ty. Nie ma jasnych podzia­łów mię­dzy kon­su­men­ta­mi a pro­du­cen­ta­mi, …

Permakultura caPRediem

Zamiesz­ka­łem w sta­rym domu z 1920r po pra­dziad­kach we wsi Sar­ny Małe. Od 2 lat sto­su­ję tu meto­dy per­ma­kul­tu­ro­we oraz rol­nic­twa rege­ne­ra­tyw­ne­go. Upra­wiam warzy­wa, pie­kę chle­by na zakwa­sie, warzę piwo, zało­ży­łem micro­win­ni­cę i ogród leśny wg Rober­ta Har­ta. Wytwo­rzo­ne pro­duk­ty sprze­da­je na koope­ra­ty­wie opol­skiej …

Wawelska Kooperatywa Spożywcza

Koope­ra­ty­wa spo­żyw­cza jest rodza­jem nie­for­mal­nej spół­dziel­ni, w któ­rej człon­ko­wie wspól­nie kupu­ją pro­duk­ty spo­żyw­cze bez­po­śred­nio od pro­du­cen­tów, z pomi­nię­ciem pośredników.…

Agroturystyka Wake&Skate

Jeste­śmy dru­gim poko­le­niem, któ­re poprzez pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa kon­ty­nu­uje wizję życia w zgo­dzie z ota­cza­ją­cą nas natu­rą. Nasze miej­sce to: agro­tu­ry­sty­ka, ogród syner­gicz­ny, sta­wy, agro­le­śnic­two, sad, sta­re odmia­ny roślin, zwie­rzę­ta, psz­cze­lar­stwo, odna­wial­ne źró­dła ener­gii, pozy­ski­wa­nie wody desz­czo­wej, edu­ka­cja dzie­ci, warsz­ta­ty zie­lar­skie, sto­lar­skie i spo­ro …

Dobra Ziemia

Gospo­dar­stwo to 8,5ha zróż­ni­co­wa­ne­go tere­nu; obsza­ry pod­mo­kłe, tor­fo­we, pia­ski, gli­ny.. przy­le­ga­ją­ca rze­ka, olbrzy­mia ilość mate­ria­łu do ściół­ko­wa­nia, kom­po­sto­wa­nia itd.. przez ostat­nich 6 lat pro­wa­dzi­łem hodow­lę kóz, robi­łem sery.. ze wzglę­du na stan zdro­wia jestem wła­śnie w trak­cie sprze­da­ży kóz, zosta­ją dwie eme­ryt­ki …

Ogród Gai na Podlesiu

Rezerwat ptaków polnych, permakultura, hortiterapia. Siedziba wydawnictwa PermaKultura.Edu.Pl i sezonowy ogród edukacyjny.

Sie­dli­sko skła­da się z dom­ku na bazie bara­ko­wo­zu (tiny house), szo­py, w sezo­nie roz­kła­da­ny duży namiot warsz­ta­to­wy. Na tere­nie ogro­du głów­nie pozo­sta­ło­ści szkó­łek drze­wek owo­co­wych prze­kształ­ca­ne stop­nio­wo w sad i ogród leśny. Ogród …