Projektant/ka

Konie Holistycznie

Nazy­wam się Bogna Tuzin­kie­wicz. Jestem pro­jek­tant­ką per­ma­kul­tu­ry i zaawan­so­wa­nych sys­te­mów spo­łecz­nych (PDC & ASSD), spe­cja­li­zu­ją­cą się w natu­ral­nym cho­wie koni. Miłość do koni wycią­gnę­ła mnie z mia­sta na wieś. Od 2010 roku pro­wa­dzę swo­je koń­skie sie­dli­sko. Poka­zu­ję jak mieć konie u sie­bie i czas, aby móc …

Gospodarstwo Chaszcze

Chasz­cze to kil­ku­hek­ta­ro­we gospo­dar­stwo na skra­ju Mazow­sza i War­mii, pro­wa­dzo­ne w duchu per­ma­kul­tu­ry. Dążę do self-sufi­cien­cy i zero waste, sta­ram się domy­kać obie­gi wody, mate­rii, budo­wać gle­bę, zmniej­szyć stra­ty ener­gii. Zna­czy żela­za na garn­ki nie będę sama wyta­piać, ale sta­ram się jeść głów­nie …

Dom pod Ulęgałką

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką permakulturową
(Cer­ty­fi­kat PDC Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Permisie.pl). Poma­gam innym prze­kształ­cać swo­ją prze­strzeń (kon­sul­ta­cje, pro­jek­ty, zakła­da­nie ogro­dów pry­wat­nych i spo­łecz­no­ścio­wych). Współ­pra­cu­ję z gmi­na­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty z kom­po­sto­wa­nia, tech­nik ogro­do­wych i pro­jek­to­wa­nia i publi­ku­ję tek­sty edukacyjne.
W moim sie­dli­sku od przez wie­le lat sto­so­wa­łam …

Permakultura Pólko

Od roku 2021 two­rzy­my gospo­dar­stwo per­ma­kul­tu­ro­we w nie­du­żej osa­dzie pod lasem w nad­odrzań­skiej gmi­nie Boja­dła, na bazie sta­re­go ponie­miec­kie­go gospo­dar­stwa, dzia­ła­jąc z tym co mamy, z przy­ro­dą, a nie prze­ciw niej. Powo­li, mie­rząc siły na zamia­ry, dąży­my do moż­li­wie naj­więk­szej samo­wy­star­czal­no­ści żyw­no­ścio­wej (i nie tyl­ko), …

Podmiejski ogród Naeko

Ogród Naeko powstał w 2016 roku na tere­nie naszych przod­ków w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Dział­ka ma bli­sko 2000 m². Gle­ba to pia­ski drob­ne (śred­nio­za­gęsz­czo­ne) oraz gli­na piaszczysta/pylasta i pia­ski gli­nia­ste (twar­do­pla­stycz­ne). Pro­wa­dzi­my ogród natu­ral­ny i dostrze­ga­my two­rzą­ce się w nim na nowo życie dzię­ki sto­so­wa­niu zasad …

NaturaProjekt.pl

Naturaprojekt.pl jest małą rodzin­ną fir­mą pro­jek­tu­ją­cą i zakła­da­ją­cą ogro­dy kom­po­nu­ją­ce się kra­jo­bra­zo­wo oraz wpi­sa­ne w lokal­ne eko­sys­te­my. Prze­ko­nu­je­my klien­tów do roz­wią­zań przy­ja­znych przy­ro­dzie, mini­ma­li­zu­je­my obsza­ry ogro­do­wych mono­kul­tur – traw­ni­ków, szu­ka­my roz­wią­zań oszczę­dza­ją­cych wodę i powsta­ją­cą w ogro­dzie mate­rię orga­nicz­ną. Od nie­daw­na zgłę­bia­my i imple­men­tu­je­my w ogro­dach …

Fundacja AGRO-PERMA-LAB

W Fun­da­cji AGRO-PERMA-LAB dzia­ła­my na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji z per­ma­kul­tu­ry, agro­eko­lo­gii i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla edu­ka­to­rów, lide­rek spo­łecz­no­ścio­wych i orga­ni­za­cji. Reali­zu­je­my bada­nia nad prak­ty­ka­mi eko­sys­te­mo­wy­mi i pilo­ta­że zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań dla sys­te­mów żyw­no­ści. Roz­wi­ja­my edu­ka­cyj­ne mate­ria­ły audio-wizu­al­ne i arty­stycz­ne. Two­rzy­my w duchu ety­ki per­ma­kul­tu­ry: tro­ski …

Gospodarstwo pod Kuklaczem

Gospo­dar­stwo pod Kukla­czem, poło­żo­ne w Beski­dzie Wyspo­wym to obszar 1,4 Ha pro­wa­dzo­ny przez absol­wen­ta stu­diów Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se Geof­fa Law­to­na w peł­nej zgo­dzie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Naczel­ną zasa­dą gospo­dar­stwa jest osią­gnię­cie cał­ko­wi­tej samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej w opar­ciu o zamknię­ty obieg ener­gii w jego ramach. W gospo­dar­stwie reali­zo­wa­ny jest …

Permakultura Chocianów

Per­ma­kul­tu­ra Cho­cia­nów to pro­jekt two­rze­nia repre­zen­ta­cyj­ne­go ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go w ser­cu mia­stecz­ka. Na nie­ca­łych 500 m², oto­cze­ni sąsia­da­mi i uli­ca­mi, upra­wia­my warzy­wa, zio­ła, kwia­ty, owo­ce, hodu­je­my kur­ki. Samo­dziel­nie two­rzy­my żyzność naszej gle­by, wspie­ra­my bio­róż­no­rod­ność i sta­ra­my się w jak naj­mniej­szym stop­niu być zależ­ny­mi od zewnętrz­nych …

Biodomek

Bio­Do­mek to pierw­szy pre­fa­bry­ko­wa­ny eko­do­mek mobil­ny w Pol­sce. Jego pro­to­typ sta­nął w Gnie­wo­szo­wie, w prze­pięk­nej oko­li­cy gór bystrzyc­kich. Na dział­ce powsta­je ogród per­ma­kul­tu­ro­wy. Pierw­sze przy­go­to­wa­nia były wyko­na­ne trzy lata temu (nie kosze­nie, pierw­sze nasa­dze­nia, obser­wa­cje). Nowe nasa­dze­nia wyko­na­no na jesień. W przy­szłych latach będą …