Projektant/ka

Pole odNowa

Dział­ka w Borach Tuchol­skich doce­lo­wo ma stać się sie­dli­skiem i gospo­dar­stwem per­ma­kul­tu­ro­wym. Wdra­żam tu i wyko­rzy­stu­ję tech­ni­ki agro­eko­lo­gicz­ne w celu łago­dze­nia skut­ków zmian kli­ma­tu, bazu­jąc na pryn­cy­piach per­ma­kul­tu­ry (pro­jekt i zało­że­nia opi­sa­łam w swo­jej pra­cy dyplo­mo­wej na Uni­wer­sy­te­cie Przy­rod­ni­czym w Pozna­niu, któ­ry stał się pod­wa­li­ną do dzia­łań …

Jungle Van

Jestem archi­tekt­ką kra­jo­bra­zu i cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką per­ma­kul­tu­ro­wą. Pro­jek­tu­ję ogro­dy per­ma­kul­tu­ro­we. Pro­wa­dzę mobil­ne stu­dio pro­jek­to­we w sta­rej przy­cze­pie, któ­ra pozwa­la mi być tam gdzie mnie potrze­bu­je­cie. Spe­cja­li­zu­ję się w ogro­dach przy­do­mo­wych — więk­szych i mniej­szych, ale takich, któ­re pra­gną zaapli­ko­wać zasa­dy i zało­że­nia per­ma­kul­tu­ry. Zapra­szam na …

Permakultura Projektowanie

Jako cer­ty­fi­ko­wa­ny Pro­jek­tant Per­ma­kul­tu­ry, Ogrod­nik z wykształ­ce­nia i miło­ści do roślin, poma­gam Two­rzyć pięk­ne, funk­cjo­nal­ne i bar­dzo plen­ne ogro­dy. Spe­cja­li­zu­ję się w rośli­nach użyt­ko­wych i zgrab­nie wpla­tam je w nasze oto­cze­nie. Zapra­szam po pro­jek­ty (kon­cep­cyj­ne i/lub) wyko­naw­cze ogro­dów, sado-lasów, ogro­dów leśnych oraz wszyst­kie­go co zwią­za­ne­go z zago­spo­da­ro­wa­niem …

Konie Holistycznie

Nazy­wam się Bogna Tuzin­kie­wicz. Jestem pro­jek­tant­ką per­ma­kul­tu­ry i zaawan­so­wa­nych sys­te­mów spo­łecz­nych (PDC & ASSD), spe­cja­li­zu­ją­cą się w natu­ral­nym cho­wie koni. Miłość do koni wycią­gnę­ła mnie z mia­sta na wieś. Od 2010 roku pro­wa­dzę swo­je koń­skie sie­dli­sko. Poka­zu­ję jak mieć konie u sie­bie i czas, aby móc …

Gospodarstwo Chaszcze

Chasz­cze to kil­ku­hek­ta­ro­we gospo­dar­stwo na skra­ju Mazow­sza i War­mii, pro­wa­dzo­ne w duchu per­ma­kul­tu­ry. Dążę do self-sufi­cien­cy i zero waste, sta­ram się domy­kać obie­gi wody, mate­rii, budo­wać gle­bę, zmniej­szyć stra­ty ener­gii. Zna­czy żela­za na garn­ki nie będę sama wyta­piać, ale sta­ram się jeść głów­nie …

Dom pod Ulęgałką

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką permakulturową
(Cer­ty­fi­kat PDC Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Permisie.pl). Poma­gam innym prze­kształ­cać swo­ją prze­strzeń (kon­sul­ta­cje, pro­jek­ty, zakła­da­nie ogro­dów pry­wat­nych i spo­łecz­no­ścio­wych). Współ­pra­cu­ję z gmi­na­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty z kom­po­sto­wa­nia, tech­nik ogro­do­wych i pro­jek­to­wa­nia i publi­ku­ję tek­sty edukacyjne.
W moim sie­dli­sku od przez wie­le lat sto­so­wa­łam …

Permakultura Pólko

Od roku 2021 two­rzy­my gospo­dar­stwo per­ma­kul­tu­ro­we w nie­du­żej osa­dzie pod lasem w nad­odrzań­skiej gmi­nie Boja­dła, na bazie sta­re­go ponie­miec­kie­go gospo­dar­stwa, dzia­ła­jąc z tym co mamy, z przy­ro­dą, a nie prze­ciw niej. Powo­li, mie­rząc siły na zamia­ry, dąży­my do moż­li­wie naj­więk­szej samo­wy­star­czal­no­ści żyw­no­ścio­wej (i nie tyl­ko), …

Podmiejski ogród Naeko

Ogród Naeko powstał w 2016 roku na tere­nie naszych przod­ków w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Dział­ka ma bli­sko 2000 m². Gle­ba to pia­ski drob­ne (śred­nio­za­gęsz­czo­ne) oraz gli­na piaszczysta/pylasta i pia­ski gli­nia­ste (twar­do­pla­stycz­ne). Pro­wa­dzi­my ogród natu­ral­ny i dostrze­ga­my two­rzą­ce się w nim na nowo życie dzię­ki sto­so­wa­niu zasad …

NaturaProjekt.pl

Naturaprojekt.pl jest małą rodzin­ną fir­mą pro­jek­tu­ją­cą i zakła­da­ją­cą ogro­dy kom­po­nu­ją­ce się kra­jo­bra­zo­wo oraz wpi­sa­ne w lokal­ne eko­sys­te­my. Prze­ko­nu­je­my klien­tów do roz­wią­zań przy­ja­znych przy­ro­dzie, mini­ma­li­zu­je­my obsza­ry ogro­do­wych mono­kul­tur – traw­ni­ków, szu­ka­my roz­wią­zań oszczę­dza­ją­cych wodę i powsta­ją­cą w ogro­dzie mate­rię orga­nicz­ną. Od nie­daw­na zgłę­bia­my i imple­men­tu­je­my w ogro­dach …

Fundacja AGRO-PERMA-LAB

W Fun­da­cji AGRO-PERMA-LAB dzia­ła­my na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji z per­ma­kul­tu­ry, agro­eko­lo­gii i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla edu­ka­to­rów, lide­rek spo­łecz­no­ścio­wych i orga­ni­za­cji. Reali­zu­je­my bada­nia nad prak­ty­ka­mi eko­sys­te­mo­wy­mi i pilo­ta­że zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań dla sys­te­mów żyw­no­ści. Roz­wi­ja­my edu­ka­cyj­ne mate­ria­ły audio-wizu­al­ne i arty­stycz­ne. Two­rzy­my w duchu ety­ki per­ma­kul­tu­ry: tro­ski …