Projektant/ka

Podmiejski ogród Naeko

Ogród Naeko powstał w 2016 roku na tere­nie naszych przod­ków w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Dział­ka ma bli­sko 2000 m². Gle­ba to pia­ski drob­ne (śred­nio­za­gęsz­czo­ne) oraz gli­na piaszczysta/pylasta i pia­ski gli­nia­ste (twar­do­pla­stycz­ne). Pro­wa­dzi­my ogród natu­ral­ny i dostrze­ga­my two­rzą­ce się w nim na nowo życie dzię­ki sto­so­wa­niu zasad …

NaturaProjekt.pl

Naturaprojekt.pl jest małą rodzin­ną fir­mą pro­jek­tu­ją­cą i zakła­da­ją­cą ogro­dy kom­po­nu­ją­ce się kra­jo­bra­zo­wo oraz wpi­sa­ne w lokal­ne eko­sys­te­my. Prze­ko­nu­je­my klien­tów do roz­wią­zań przy­ja­znych przy­ro­dzie, mini­ma­li­zu­je­my obsza­ry ogro­do­wych mono­kul­tur – traw­ni­ków, szu­ka­my roz­wią­zań oszczę­dza­ją­cych wodę i powsta­ją­cą w ogro­dzie mate­rię orga­nicz­ną. Od nie­daw­na zgłę­bia­my i imple­men­tu­je­my w ogro­dach …

Fundacja AGRO-PERMA-LAB

W Fun­da­cji AGRO-PERMA-LAB dzia­ła­my na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji z per­ma­kul­tu­ry, agro­eko­lo­gii i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla edu­ka­to­rów, lide­rek spo­łecz­no­ścio­wych i orga­ni­za­cji. Reali­zu­je­my bada­nia nad prak­ty­ka­mi eko­sys­te­mo­wy­mi i pilo­ta­że zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań dla sys­te­mów żyw­no­ści. Roz­wi­ja­my edu­ka­cyj­ne mate­ria­ły audio-wizu­al­ne i arty­stycz­ne. Two­rzy­my w duchu ety­ki per­ma­kul­tu­ry: tro­ski …

Gospodarstwo pod Kuklaczem

Gospo­dar­stwo pod Kukla­czem, poło­żo­ne w Beski­dzie Wyspo­wym to obszar 1,4 Ha pro­wa­dzo­ny przez absol­wen­ta stu­diów Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se Geof­fa Law­to­na w peł­nej zgo­dzie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Naczel­ną zasa­dą gospo­dar­stwa jest osią­gnię­cie cał­ko­wi­tej samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej w opar­ciu o zamknię­ty obieg ener­gii w jego ramach. W gospo­dar­stwie reali­zo­wa­ny jest …

Permakultura Chocianów

Per­ma­kul­tu­ra Cho­cia­nów to pro­jekt two­rze­nia repre­zen­ta­cyj­ne­go ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go w ser­cu mia­stecz­ka. Na nie­ca­łych 500 m², oto­cze­ni sąsia­da­mi i uli­ca­mi, upra­wia­my warzy­wa, zio­ła, kwia­ty, owo­ce, hodu­je­my kur­ki. Samo­dziel­nie two­rzy­my żyzność naszej gle­by, wspie­ra­my bio­róż­no­rod­ność i sta­ra­my się w jak naj­mniej­szym stop­niu być zależ­ny­mi od zewnętrz­nych …

Biodomek

Bio­Do­mek to pierw­szy pre­fa­bry­ko­wa­ny eko­do­mek mobil­ny w Pol­sce. Jego pro­to­typ sta­nął w Gnie­wo­szo­wie, w prze­pięk­nej oko­li­cy gór bystrzyc­kich. Na dział­ce powsta­je ogród per­ma­kul­tu­ro­wy. Pierw­sze przy­go­to­wa­nia były wyko­na­ne trzy lata temu (nie kosze­nie, pierw­sze nasa­dze­nia, obser­wa­cje). Nowe nasa­dze­nia wyko­na­no na jesień. W przy­szłych latach będą …

Akademia Przyziemnych Umiejętności

Wię­cej niż samo­wy­star­czal­ne gospodarstwo

Roz­wi­ja­my samo­wy­star­czal­ne gospo­dar­stwo tuż pod szczy­tem Magur­ki Wil­ko­wic­kiej w Beski­dzie Małym. Upra­wia­my warzy­wa i owo­ce oraz hodu­je­my kury, owce i psz­czo­ły. Być może nie­dłu­go dołą­czy do nas eki­pa do zadań spe­cjal­nych — kacz­ki i gęsi.

Nie sta­wia­my sobie za cel

Bio_Arka

Bio_Arka to nasze miej­sce, nasze zwie­rzę­ta, nasz dom i my. Sło­wem nasz Bio­top*, Styl i Spo­sób na Życie.

Bio_Arka blog to miej­sce w któ­rym opi­su­je­my nasze spo­so­by na życie, któ­re­go docze­snym celem jest suk­ce­syw­ne odci­na­nie się od sys­te­mu tego świa­ta. Opi­su­je­my swo­je pró­by, poraż­ki, …

Kompostella

Gospo­dar­stwo wśród pod­kie­lec­kich lasów. Pół hek­ta­ra: dom z ogro­dem, sad i lasek z bagien­kiem. Tutaj od 2016 roku roz­wi­ja­my upra­wę per­ma­kul­tu­ro­wą warzyw i ziół, tutaj two­rzy­my wła­sne prze­two­ry (natu­ral­ne pro­bio­ty­ki). Las z mono­kul­tu­ry sosno­wej zmie­nia­my w bio­róż­no­rod­ny ogród leśny. Sad ściół­ku­je­my i wzbo­ga­ca­my o wła­sne sadzon­ki krze­wów i szcze­pio­ne …

Ekopoletko