Ogród

Ptasie Gniazdo

To nasze miej­sce na ziemi.

Dzia­ła­my w nim z sza­cun­kiem do tego, co zasta­li­śmy, kupu­jąc pozo­sta­ło­ści po opusz­czo­nym gospo­dar­stwie. Pro­jek­tu­je­my naszą prze­strzeń w opar­ciu o zasa­dy per­ma­kul­tu­ry mając na wzglę­dzie to, żeby nasz ogród przy­no­sił plo­ny, radość i naukę nie tyl­ko nam, ale tak­że naszym gościom.…

Gospodarstwo Permakulturowe „Żywe Pola”

Gospo­dar­stwo zosta­ło stwo­rzo­ne przez ludzi, któ­rzy mają dość ota­cza­ją­cej nas tru­ją­cej żyw­no­ści. Chcie­li­śmy żyć bli­sko natu­ry, czer­piąc radość z pasji jaką jest nasza pra­ca. Two­rzy­my natu­ral­ne sie­dli­sko na wzór ogro­dów leśnych zgod­nie z zasa­da­mi Feng Shui. Pra­gnie­my mieć żyw­ność taką, jaką mie­li …

Pobądzianie

Nasza spo­łecz­ność wła­śnie się budu­je. W pięk­nym miej­scu bli­sko lasu i roz­le­wi­ska, tuż przy już ist­nie­ją­cej wio­sce, ponad 20 rodzin kocha­ją­cych Przy­ro­dę i pra­gną­cych żyć zdro­wo, kupi­ło swo­je dział­ki i są w trak­cie reali­za­cji swo­ich marzeń.
Spo­łecz­ność pobą­dzia­nie to sze­ro­ki pro­jekt budo­wy spo­łecz­no­ści, ludzi świa­do­mych …

Uroczysko Zamoszczone

Naszym celem jest zało­że­nie gospo­dar­stwa reali­zu­ją­ce­go idee agro­le­śnic­twa, per­ma­kul­tu­ry oraz samo­wy­star­czal­no­ści. Na tere­nie, któ­rym się zaj­mu­je­my zało­ży­li­śmy sad sta­rych odmian drzew owo­co­wych; kul­ty­wu­je­my łąki i sta­ra­my się zacho­wać jak naj­więk­szą bioróżnorodność.

Pla­nu­je­my hodow­lę psz­czół, dzia­ła­nia w ramach RWS oraz pro­wa­dze­nie agro­tu­ry­sty­ki. Już …

Podmiejski ogród Naeko

Ogród Naeko powstał w 2016 roku na tere­nie naszych przod­ków w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Dział­ka ma bli­sko 2000 m². Gle­ba to pia­ski drob­ne (śred­nio­za­gęsz­czo­ne) oraz gli­na piaszczysta/pylasta i pia­ski gli­nia­ste (twar­do­pla­stycz­ne). Pro­wa­dzi­my ogród natu­ral­ny i dostrze­ga­my two­rzą­ce się w nim na nowo życie dzię­ki sto­so­wa­niu zasad …

Wiejsko Wiejskie

Nie­wiel­ka dział­ka (44 ary) na któ­rej sta­ra­my się gospo­da­ro­wać w spo­sób eko­lo­gicz­ny i per­ma­kul­tu­ro­wy. Od maja do paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my oso­by chcą­ce zoba­czyć samo­wy­star­czal­ne małe gospo­dar­stwo pośród zabu­do­wań dom­ków jed­no­ro­dzin­nych. Miej­sce (20km od Rze­szo­wa), w któ­rym moż­na odpo­cząć i nauczyć się wię­cej o eko­lo­gii i pro­duk­cji wła­snej …

NaturaProjekt.pl

Naturaprojekt.pl jest małą rodzin­ną fir­mą pro­jek­tu­ją­cą i zakła­da­ją­cą ogro­dy kom­po­nu­ją­ce się kra­jo­bra­zo­wo oraz wpi­sa­ne w lokal­ne eko­sys­te­my. Prze­ko­nu­je­my klien­tów do roz­wią­zań przy­ja­znych przy­ro­dzie, mini­ma­li­zu­je­my obsza­ry ogro­do­wych mono­kul­tur – traw­ni­ków, szu­ka­my roz­wią­zań oszczę­dza­ją­cych wodę i powsta­ją­cą w ogro­dzie mate­rię orga­nicz­ną. Od nie­daw­na zgłę­bia­my i imple­men­tu­je­my w ogro­dach …

Lustro Gai

Pro­jekt Lustro Gai uro­dzil się w 2018 roku. Poczu­li­śmy głę­bo­ką potrze­bę wyj­ścia z murow w natu­rę. Do lasu. Aby obser­wo­wać przy­ro­dę, chło­nąć jej ener­gię. W mię­dzy­cza­sie z War­sza­wy wraz z rodzi­ną prze­pro­wa­dzi­li­smy się we wspa­nia­łe tere­ny Beski­du Małe­go. Tu, rodzin­nie roz­po­czę­li­śmy swo­ją przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą. Pod­wyż­szo­ne grząd­ki, …

Zagroda Skrawek Nieba

Poło­żo­na nie­da­le­ko Wado­wic, malow­ni­cza wio­ska Wita­no­wi­ce. To tutaj mie­ści się małe, nie­co ponad 50 aro­we gospo­dar­stwo a może lepiej powie­dzieć ogród. Dom z koń­ca lat 50 ubie­głe­go wie­ku remon­to­wa­ny tak, aby był jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny. Wokół nie­go kil­ka owiec, gęsi, sta­do kur, …

Ogród z permakulturką

Gospo­dar­stwo znaj­du­je się w doli­nie pomię­dzy Racła­wi­ca­mi, a Dosłoń­cem i sąsia­du­je z tere­na­mi Natu­ry 2000. Poło­żo­ne jest na wzgó­rzu, a obok znaj­du­je się win­ni­ca i pola upraw­ne. Zachwasz­czo­na dział­ka rol­na zosta­ła zaku­pio­na w 2021 roku i od tego momen­tu wpro­wa­dzam zasa­dy upra­wy per­ma­kul­tu­ro­wej. Zie­mia jest V i VI kla­sy …